Grammair

hooftèlwäörd

Gearsjiveerd oonder: Tèlwoord — yuri @ 10:46 am
1. eine/ein/ei 11. èlf 21. einentwinteg
2. twie 12. twelf 22. twieëntwinteg
3. drei 13. daartien 30. daarteg
4. veer 14. veertien 40. veerteg
5. vief/vijf 15. vieftien 50. viefteg
6. zès 16. zestien 60. zesteg
7. zeve 17. zevetien 70. zeveteg
8. ach 18. achtien 80. tachteg
9. nege 19. negetien 90. negeteg
10. tien 20. twinteg 100. hoonderd
    101. hoonderdein
    200. twiehoonderd
    1000. doezend

Powered by WordPress