Grammair

hooftèlwäörd

Gearsjiveerd oonder: Tèlwoord — yuri @ 10:46 am
1. eine/ein/ei 11. èlf 21. einentwinteg
2. twie 12. twelf 22. twieëntwinteg
3. drei 13. daartien 30. daarteg
4. veer 14. veertien 40. veerteg
5. vief/vijf 15. vieftien 50. viefteg
6. zès 16. zestien 60. zesteg
7. zeve 17. zevetien 70. zeveteg
8. ach 18. achtien 80. tachteg
9. nege 19. negetien 90. negeteg
10. tien 20. twinteg 100. hoonderd
    101. hoonderdein
    200. twiehoonderd
    1000. doezend

rangtèlwäörd

Gearsjiveerd oonder: Tèlwoord — yuri @ 10:31 am
1ste. ierste 11de. èlfde 21ste. einentwintegste
2de. twiede 12de. twelfde 22ste. twieëntwintegste
3de. daarde 13de. daartiende 30ste. daartegste
4de. veerde 14de. veertiende 40ste. veertegste
5de. viefde/vijfde 15de. vieftiende 50ste. vieftegste
6de. zèsde 16de. zestiende 60ste. zestegste
7de. zevende 17de. zevetiende 70ste. zeventegste
8ste. achste 18de. achtiende 80ste. tachtegste
9de. negende 19de. negetiende 90ste. negetegste
10de. tiende 20ste. twintegste 100ste. hoonderdste
    1000ste. doezendste

Powered by WordPress